Z przyjemnością informujemy, że Słupski Ośrodek Kultury w porozumieniu z Fundacją „Świat Na Tak” został organizatorem jubileuszowej – XXV słupskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Celem tego wyjątkowego konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

REGULAMIN KONKURSU - EDYCJA SŁUPSKA
I. CEL KONKURSU
Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
(Realizacja programu wychowawczego J. Fabisiak "Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym")

II. ORGANIZATORZY

1. Prezydent Miasta Słupska
2. Starosta Powiatu Słupskiego
3. Burmistrzowie i wójtowie Powiatu Słupskiego
4. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
5. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Słupsku
6. Słupski Ośrodek Kultury
7. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Słupsku

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie "Ósemeczka" mogą uczestniczyć dzieci szkół podstawowych z klas 4-6.
2. W Konkursie "Ósemka" rozróżniono 2 podkategorie - "Ósemka Junior": uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz "Ósemka Senior": uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej
3. Wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej krótki opis działalności, rekomendacje osoby zgłaszającej lub opinie osób popierających kandydata, dane osobowe i przesłanie jej w terminie podanym w kalendarzu prac do Organizatora.
Uwaga: W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.

IV. DZIAŁANIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE

1. Konsekwentna pomoc potrzebującym.
2. Podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska.
3. Zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.
4. Podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości.
5. Aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

V. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

Kryterium pracy
1. Konsekwencja w realizacji podjętych prac.
2. Zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu.
3. Pozytywny efekt społeczny.
4. Wzorowotwórczy charakter działań.
5. Wytrwałość w pokonywaniu trudności.
6. Motywy działania.
7. Minimum 1 rok pracy wolontariackiej.
Kryterium postawy
Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak nałogów).
Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.
Formy działania zasługujące na nagrodzenie:
podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
1. I etap - na szczeblu lokalnym
2. II etap - na szczeblu ogólnopolskim
- ze względu na trudność oceny oraz niemożność zastosowania jednolitego systemu kryteriów, zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich, Jury zastrzega sobie prawo przeprowadzania indywidualnych rozmów z uczestnikami
- do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych
- Jury powoływane przez Fundację "Świat na Tak" wyłania "Ośmiu Wspaniałych Polski"
- zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich Jury może przyznać równorzędne wyróżnienia kilku uczestnikom bez wskazywania laureatów.

HARMONOGRAM
1.02.2019 - 05.03.2019 ETAP GMINNO-POWIATOWY promocja konkursu, popularyzacja założeń.

Do 05.03.2019

Zgłaszanie kandydatów. Materiały dotyczące kandydatów ze Słupska należy zgłaszać do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój 201).
Materiały dotyczące pozostałych kandydatów organizatorzy gminni wysyłają do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego.
Zgłoszenie winno zawierać 1 zdjęcie, opinię każdego kandydata (nie więcej niż 70 słów), charakterystykę ze wskazaniem jego niezwykłości na tle rówieśników, wymienienie pól aktywności, potwierdzenie aktywności przez środowisko, w którym kandydat działa (minimum dwie rekomendacje).

12.03.2019, godz. 9.00

Posiedzenie Komisji Konkursu
godz. 9.30 - rozmowy z nominowanymi do tytułu "Wspaniałego" (młodzież z terenu)
godz. 10.30 - rozmowy z nominowanymi do tytułu "Wspaniałego" (młodzież ze Słupska)
(Rozmowy odbywają się w emcek-u, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk)
W przypadku zmiany godziny poinformujemy o tym wcześniej telefonicznie.
W przypadku niemożliwości przyjazdu dopuszcza się możliwość dołączenia do zgłoszenia (oprócz wymaganych dokumentów) również materiału na CD.

do 16.03.2019

Zakończenie etapu powiatowego i podanie laureatów do ogólnej wiadomości. Wytypowanie i zgłoszenie reprezentanta do eliminacji ogólnopolskich.

04-05.04.2019

Eliminacje ogólnopolskie (Warszawa)

czerwiec 2019

Finał XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj (.pdf) i tutaj (.doc)