REGULAMIN PLATFORMY MOJEEKINO.PL STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH   § 1 POROZUMIENIA WSTĘPNE Niniejszy regulamin serwisu internetowego pn. „mojeekino.pl” (dalej jako: „Regulamin” lub „Regulamin Platformy”) sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), określa szczegółowe zasady świadczenia usług dostępu do treści audiowizualnych przez Operatora – tj. Stowarzyszenie Kin Studyjnych z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ul. Kazimierza Wielkiego 21, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251929, NIP 9731024758, REGON: 36073897100000. Regulamin mojeekino.pl udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://mojeekino.pl/regulamin.pdf, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie. §2 DEFINICJE Aplikacja – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom dostęp do Filmów, przeznaczona na system operacyjny Android i iOS udostępniana za pomocą Google Play i AppleStore, Cena - opłata należna za dostęp do Filmu, w wysokości każdorazowo wskazanej Użytkownikom przy poszczególnym Filmie wyrażone w złotych polskich, zawierające podatek od towarów i usług. Film – materiał audiowizualny przeznaczony do publicznego udostępniania Użytkownikom na Terytorium w formie cyfrowej za pośrednictwem Platformy, Kod dostępu - Unikalny Kod otrzymany przez Użytkownika w przypadkach określonych przez Operatora umożliwiający nieodpłatny dostęp do Filmu lub dostęp w obniżonej cenie. Konto - Prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (adres mailowy) konto będące zbiorem zasobów, zabezpieczone hasłem, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy. Operator Platformy/Operator – Stowarzyszenie Kin Studyjnych będące jedynym administratorem Platformy. Operator Płatności – PayPro SA (przelewy 24.pl) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy, posiadająca NIP 779 236 98 87 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych. Platforma – zbiór funkcjonalnie połączonych stron i podstron www, dostępnych dla Odbiorców poprzez komputery stacjonarne z adresu internetowego w domenie mojeekino.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji, na którym udostępniane są Filmy, Regulamin Platformy – niniejszy regulamin, Terytorium – obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Użytkownik - Pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i Politykę Prywatności oraz dokonała rejestracji Konta, tj. określiła w ramach Platformy swój adres mailowy i hasło, będące jej unikalnym identyfikatorem, uzyskując dostęp do usług oferowanych przez Platformę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. § 3 ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY Dostęp do Filmów zamieszczanych na Platformie możliwy jest jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz po założeniu przez Użytkownika indywidulanego Konta. Korzystanie z Platformy mojeekino.pl dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dostęp do Filmów zamieszczonych na Platformie jest odpłatny i wymaga uiszczenia uwidocznionej w momencie składania zamówienia Ceny (z wyjątkiem przypadków, gdy Operator udostępnił Użytkownikom Filmy nieodpłatnie i wyraźnie to wskazał). Korzystanie z Platformy wymaga dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę) oraz urządzeń spełniających wymagania techniczne. Niezbędne wymagania techniczne są określone w załączniku do niniejszego Regulaminu "Wymagania techniczne". Oferta Platformy jest dostępna dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie treści udostępniane na Platformie, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, zwiastuny, logotypy oraz Filmy, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Platformy, stanowią treści chronione przepisami prawa, w tym także jako przedmiot praw autorskich. Zabronione jest ich kopiowanie, publiczne udostępnianie, zmienianie, sprzedawanie lub inne rozpowszechnianie, w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Filmów uzależnioną od przepustowości internetowej sieci Użytkownika i indywidualnej konfiguracji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Operator informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Filmów. § 4 KONTO UŻYTKOWNIKA Rejestracja Konta na Platformie przez Użytkownika jest dobrowolna i bezpłatna. Do rejestracji Konta wymagana jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu wraz z Polityką Prywatności. Użytkownik dokonując rejestracji na Platformie może korzystać z Aplikacji przy pomocy tego samego Konta. Użytkownik może również dokonać rejestracji na Platformie i na Aplikacji Android poprzez swoje konto w serwisie Facebook lub innej platformy uwierzytelniającej jeśli jest użytkownikiem tego serwisu. Operator ma prawo rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem i tym samym usunąć jego Konto w trybie natychmiastowym, z ważnych przyczyn tj. gdy Użytkownik: wykorzystuje Platformę lub udostępniane za jej pośrednictwem Filmy niezgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie podjął działania zmierzające do ingerencji w strukturę Platformy, w tym umieszcza skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy, a także utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników, podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji Konta, wykorzystuje Platformę do zamieszczania treści bezprawnych, naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, a także dopuścił się czynu zabronionego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku z korzystaniem z Platformy, stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Filmów w sposób nieuprawniony, Użytkownik w inny sposób narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu, O wypowiedzeniu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownikowi przysługuje złożenie reklamacji w związku z rozwiązaniem umowy złożonym przez Operatora, która zostanie rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto zarejestrowane na Platformie. W tym celu musi przesłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie Konta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b = 'pomoc' + '@'; addy13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b = addy13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_text13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b = 'mojeekino' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b').innerHTML += ''+addy_text13bfd38b28ae6a876b014d8bf7772d6b+''; . Umowa ulega rozwiązaniu niezwłocznie po potwierdzeniu przez Użytkownika woli usunięcia konta. Wylogowanie się z Konta na Platformie ani usunięcie Aplikacji nie powoduje anulowania/zamknięcia konta Użytkownika. § 5 ZAMÓWIENIA I ZAKUP FILMU Zakup dostępu do Filmu jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na swoje indywidulane Konto w Aplikacji lub na Platformie, poprzez podanie ustalonych przez siebie i zatwierdzonych w trakcie procesu rejestracji: hasła oraz adresu mailowego, zgodnie z instrukcją dostępną Użytkownikowi w trakcie procesu rejestracji. Użytkownik nie ma możliwości zakupu Filmu poprzez Aplikację na systemie iOS. Zakup dostępu następuje przez wybór przez zalogowanego Użytkownika określonego Filmu i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku Uiszczenie Ceny upoważnia do uzyskania dostępu do wybranego Filmu przez okres podany obok tytułu w chwili składania zamówienia Zakup dostępu do pojedynczego Filmu ważny jest przez okres podany obok tytułu w chwili składania zamówienia od chwili jego zakupu przez Użytkownika i uprawnia do Dostępu do Filmu przez podaną w ofercie liczbę godzin np. 48h. Po upływie tego okresu Film nie jest już aktywny dla danego Użytkownika. W przypadku Kodu dostępu otrzymanego przez Użytkownika na zasadach dostępu nieodpłatnego Operator każdorazowo określi czas ważności oraz możliwy okres aktywacji kodu. Użytkownik może sprawdzić informacje na temat zakupionych dostępów do Filmu i okresie ich trwania za pośrednictwem swojego Konta w zakładce "Ustawienia", dostępnej dla danego Użytkownika po zalogowaniu na Platformie lub/i Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do urządzenia z aktywną sesją logowania umożliwiającą dostęp do Konta Użytkownika lub jego Aplikacji, są odnotowywane jako działania Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzeń z aktywna zalogowaną sesją na Platformie/Aplikacji lub pozostawienia ich bez nadzoru Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, jak również do dokonywania zmian Cen dostępu do Filmu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych. Wszelkie reklamacje dotyczące Filmu będą rozpatrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przed Filmami mogą być wyświetlane materiały reklamowe (zwiastuny, grafiki) o charakterze autopromocyjnym. § 6 OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI Ceny dostępu do Filmów wskazane są każdorazowo przy poszczególnym Filmie zamieszczonym na Platformie. Uiszczenie Ceny za dostęp do Filmu za pośrednictwem Platformy upoważnia do wielokrotnego odtwarzania wybranego Filmu przez okres podany okres podany obok tytułu w chwili składania zamówienia liczony od momentu realizacji płatności. Zatrzymywanie, wstrzymywanie lub ponowne uruchamianie Filmu nie wydłuża okresu dostępu do Filmu. Ceny wyrażone są w złotych polskich, zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości przewidzianej prawem oraz uiszczane są wyłącznie za pośrednictwem Operatora. Płatności za dostęp do Filmu można dokonać: Blikiem, w drodze przelewu z konta bankowego za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, z którego dokonywana jest płatność, za pośrednictwem Operatora Płatności. Operator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio jakichkolwiek płatności. Użytkownik uzyskuje dostęp do Filmu natychmiast po potwierdzeniu otrzymaniu płatności przez Operatora Płatności. Czas przetwarzania płatności może się różnić w zależności od wybranego przez Użytkownika instrumentu płatniczego Ceny zawierają wszystkie podatki, w tym VAT. Ceny nie uwzględniają opłat za transfer danych jakie mogą być naliczane przez dostawcę Internetu, z usług którego korzysta Użytkownik. § 7 REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA W przypadku reklamacji dotyczącej usług świadczonych za pośrednictwem Platformy należy kontaktować się Operatorem Platformy pisemnie (na adres Operatora wskazany powyżej) lub za pomocą emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1 = 'pomoc' + '@'; addy1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1 = addy1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_text1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1 = 'mojeekino' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1').innerHTML += ''+addy_text1ecaf9ca607b02694a1175f1c6ef34b1+''; . Zgłaszając reklamację należy podać: dane Konta (adres email), którego zgłoszenie dotyczy, dane kontaktowe (nr telefonu lub adres email), oznaczenie zakupu filmu (w formie np. kodu dostępu, numeru transakcji) oraz dokładnie opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu na adres mailowy Operatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, która znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. W przypadku płatności online (blik, przelewy) reklamacje należy składać na adres mailowy Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8 = 'pomoc' + '@'; addy86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8 = addy86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_text86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8 = 'mojeekino' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8').innerHTML += ''+addy_text86ca78dd661fcb7a835f6627d52c67f8+''; . Zgłoszenie powinno zawierać numer, kwotę oraz datę transakcji. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu dostępu do Filmu zawartej na odległość przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Operatorem umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową Aby odstąpić od umowy zakupu dostępu do Filmu zawartej na odległość należy wysłać oświadczenie elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak023204e9988d15d15aca38c3698f8399').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy023204e9988d15d15aca38c3698f8399 = 'pomoc' + '@'; addy023204e9988d15d15aca38c3698f8399 = addy023204e9988d15d15aca38c3698f8399 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_text023204e9988d15d15aca38c3698f8399 = 'pomoc' + '@' + 'mojeekino' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak023204e9988d15d15aca38c3698f8399').innerHTML += ''+addy_text023204e9988d15d15aca38c3698f8399+''; lub pocztą na adres Operatora. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Operatorem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. § 8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkownika określone zostały w dokumencie "Polityka Prywatności" dostępnym na stronie www.mojeekino.pl. § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora, o czym o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową w wiadomości wysłanej na adres podany podczas tworzenia Konta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie w zakładce […] z zastrzeżeniem, że Filmy zamówione przed wejściem w życie zmian są udostępniane na zasadach dotychczasowych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. W razie pytań związanych z funkcjonowaniem Platformy, w tym Polityką Prywatności prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloaka254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc = 'pomoc' + '@'; addya254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc = addya254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_texta254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc = 'mojeekino' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloaka254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc').innerHTML += ''+addy_texta254cd51f443ad10332fe9710bc1cafc+''; ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna Platformy, Aplikacji oraz wymagań sprzętowych niezbędnych do korzystania z Platformy Wykaz Aplikacji: Portal WWW; Aplikacje na urządzenia mobilne (Smartphone, Tablet) działające najnowszym systemem operacyjnym Android lub z wersją systemu cztery pełne wersje wstecz od najnowszej; Aplikacje na urządzenia mobilne (iPhone, iPad, iPod touch) działające z najnowszym systemem operacyjnym iOS lub z wersją systemu dwie pełne wersje wstecz od najnowszej; Aplikacja Chromecast przeznaczona na urządzenia Chromecast; Wymagania techniczne: Dostęp do Internetu – minimalna prędkość łącza 3 Mb/s. Najnowszym systemem operacyjnym Android lub z wersją systemu cztery pełne wersje wstecz od najnowszej dl urządzeń Smartphone i Tablet. Najnowszym systemem operacyjnym iOS lub z wersją systemu dwie pełne wersje wstecz od najnowszej dla aplikacji iPhone, iPad oraz iPod touch. Aplikacja Chromecast dla urządzeń Chromecast.  
REGULAMIN PLATFORMY MOJEEKINO.PL STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH   § 1 POROZUMIENIA WSTĘPNE Niniejszy regulamin serwisu internetowego pn. „mojeekino.pl” (dalej jako: „Regulamin” lub „Regulamin Platformy”) sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), określa szczegółowe zasady świadczenia usług dostępu do treści audiowizualnych przez Operatora – tj. Stowarzyszenie Kin Studyjnych z siedzibą w Zielonej Górze (65-047) przy ul. Kazimierza Wielkiego 21, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251929, NIP 9731024758, REGON: 36073897100000. Regulamin mojeekino.pl udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://mojeekino.pl/regulamin.pdf, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie. §2 DEFINICJE Aplikacja – aplikacja umożliwiająca Użytkownikom dostęp do Filmów, przeznaczona na system operacyjny Android i iOS udostępniana za pomocą Google Play i AppleStore, Cena - opłata należna za dostęp do Filmu, w wysokości każdorazowo wskazanej Użytkownikom przy poszczególnym Filmie wyrażone w złotych polskich, zawierające podatek od towarów i usług. Film – materiał audiowizualny przeznaczony do publicznego udostępniania Użytkownikom na Terytorium w formie cyfrowej za pośrednictwem Platformy, Kod dostępu - Unikalny Kod otrzymany przez Użytkownika w przypadkach określonych przez Operatora umożliwiający nieodpłatny dostęp do Filmu lub dostęp w obniżonej cenie. Konto - Prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (adres mailowy) konto będące zbiorem zasobów, zabezpieczone hasłem, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy. Operator Platformy/Operator – Stowarzyszenie Kin Studyjnych będące jedynym administratorem Platformy. Operator Płatności – PayPro SA (przelewy 24.pl) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy, posiadająca NIP 779 236 98 87 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych. Platforma – zbiór funkcjonalnie połączonych stron i podstron www, dostępnych dla Odbiorców poprzez komputery stacjonarne z adresu internetowego w domenie mojeekino.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji, na którym udostępniane są Filmy, Regulamin Platformy – niniejszy regulamin, Terytorium – obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Użytkownik - Pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i Politykę Prywatności oraz dokonała rejestracji Konta, tj. określiła w ramach Platformy swój adres mailowy i hasło, będące jej unikalnym identyfikatorem, uzyskując dostęp do usług oferowanych przez Platformę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. § 3 ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY Dostęp do Filmów zamieszczanych na Platformie możliwy jest jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz po założeniu przez Użytkownika indywidulanego Konta. Korzystanie z Platformy mojeekino.pl dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dostęp do Filmów zamieszczonych na Platformie jest odpłatny i wymaga uiszczenia uwidocznionej w momencie składania zamówienia Ceny (z wyjątkiem przypadków, gdy Operator udostępnił Użytkownikom Filmy nieodpłatnie i wyraźnie to wskazał). Korzystanie z Platformy wymaga dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę) oraz urządzeń spełniających wymagania techniczne. Niezbędne wymagania techniczne są określone w załączniku do niniejszego Regulaminu "Wymagania techniczne". Oferta Platformy jest dostępna dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie treści udostępniane na Platformie, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, zwiastuny, logotypy oraz Filmy, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Platformy, stanowią treści chronione przepisami prawa, w tym także jako przedmiot praw autorskich. Zabronione jest ich kopiowanie, publiczne udostępnianie, zmienianie, sprzedawanie lub inne rozpowszechnianie, w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Filmów uzależnioną od przepustowości internetowej sieci Użytkownika i indywidualnej konfiguracji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Operator informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Filmów. § 4 KONTO UŻYTKOWNIKA Rejestracja Konta na Platformie przez Użytkownika jest dobrowolna i bezpłatna. Do rejestracji Konta wymagana jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu wraz z Polityką Prywatności. Użytkownik dokonując rejestracji na Platformie może korzystać z Aplikacji przy pomocy tego samego Konta. Użytkownik może również dokonać rejestracji na Platformie i na Aplikacji Android poprzez swoje konto w serwisie Facebook lub innej platformy uwierzytelniającej jeśli jest użytkownikiem tego serwisu. Operator ma prawo rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem i tym samym usunąć jego Konto w trybie natychmiastowym, z ważnych przyczyn tj. gdy Użytkownik: wykorzystuje Platformę lub udostępniane za jej pośrednictwem Filmy niezgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie podjął działania zmierzające do ingerencji w strukturę Platformy, w tym umieszcza skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy, a także utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników, podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji Konta, wykorzystuje Platformę do zamieszczania treści bezprawnych, naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, a także dopuścił się czynu zabronionego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku z korzystaniem z Platformy, stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Filmów w sposób nieuprawniony, Użytkownik w inny sposób narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu, O wypowiedzeniu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownikowi przysługuje złożenie reklamacji w związku z rozwiązaniem umowy złożonym przez Operatora, która zostanie rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto zarejestrowane na Platformie. W tym celu musi przesłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie Konta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakbac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e = 'pomoc' + '@'; addybac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e = addybac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_textbac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e = 'kontakt' + '@' + 'mojeekino' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakbac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e').innerHTML += ''+addy_textbac5af21c743a383b7a5f11bf016a48e+''; . Umowa ulega rozwiązaniu niezwłocznie po potwierdzeniu przez Użytkownika woli usunięcia konta. Wylogowanie się z Konta na Platformie ani usunięcie Aplikacji nie powoduje anulowania/zamknięcia konta Użytkownika. § 5 ZAMÓWIENIA I ZAKUP FILMU Zakup dostępu do Filmu jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na swoje indywidulane Konto w Aplikacji lub na Platformie, poprzez podanie ustalonych przez siebie i zatwierdzonych w trakcie procesu rejestracji: hasła oraz adresu mailowego, zgodnie z instrukcją dostępną Użytkownikowi w trakcie procesu rejestracji. Użytkownik nie ma możliwości zakupu Filmu poprzez Aplikację na systemie iOS. Zakup dostępu następuje przez wybór przez zalogowanego Użytkownika określonego Filmu i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku Uiszczenie Ceny upoważnia do uzyskania dostępu do wybranego Filmu przez okres podany obok tytułu w chwili składania zamówienia Zakup dostępu do pojedynczego Filmu ważny jest przez okres podany obok tytułu w chwili składania zamówienia od chwili jego zakupu przez Użytkownika i uprawnia do Dostępu do Filmu przez podaną w ofercie liczbę godzin np. 48h. Po upływie tego okresu Film nie jest już aktywny dla danego Użytkownika. W przypadku Kodu dostępu otrzymanego przez Użytkownika na zasadach dostępu nieodpłatnego Operator każdorazowo określi czas ważności oraz możliwy okres aktywacji kodu. Użytkownik może sprawdzić informacje na temat zakupionych dostępów do Filmu i okresie ich trwania za pośrednictwem swojego Konta w zakładce "Ustawienia", dostępnej dla danego Użytkownika po zalogowaniu na Platformie lub/i Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do urządzenia z aktywną sesją logowania umożliwiającą dostęp do Konta Użytkownika lub jego Aplikacji, są odnotowywane jako działania Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzeń z aktywna zalogowaną sesją na Platformie/Aplikacji lub pozostawienia ich bez nadzoru Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, jak również do dokonywania zmian Cen dostępu do Filmu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych. Wszelkie reklamacje dotyczące Filmu będą rozpatrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przed Filmami mogą być wyświetlane materiały reklamowe (zwiastuny, grafiki) o charakterze autopromocyjnym. § 6 OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI Ceny dostępu do Filmów wskazane są każdorazowo przy poszczególnym Filmie zamieszczonym na Platformie. Uiszczenie Ceny za dostęp do Filmu za pośrednictwem Platformy upoważnia do wielokrotnego odtwarzania wybranego Filmu przez okres podany okres podany obok tytułu w chwili składania zamówienia liczony od momentu realizacji płatności. Zatrzymywanie, wstrzymywanie lub ponowne uruchamianie Filmu nie wydłuża okresu dostępu do Filmu. Ceny wyrażone są w złotych polskich, zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości przewidzianej prawem oraz uiszczane są wyłącznie za pośrednictwem Operatora. Płatności za dostęp do Filmu można dokonać: Blikiem, w drodze przelewu z konta bankowego za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, z którego dokonywana jest płatność, za pośrednictwem Operatora Płatności. Operator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio jakichkolwiek płatności. Użytkownik uzyskuje dostęp do Filmu natychmiast po potwierdzeniu otrzymaniu płatności przez Operatora Płatności. Czas przetwarzania płatności może się różnić w zależności od wybranego przez Użytkownika instrumentu płatniczego Ceny zawierają wszystkie podatki, w tym VAT. Ceny nie uwzględniają opłat za transfer danych jakie mogą być naliczane przez dostawcę Internetu, z usług którego korzysta Użytkownik. § 7 REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA W przypadku reklamacji dotyczącej usług świadczonych za pośrednictwem Platformy należy kontaktować się Operatorem Platformy pisemnie (na adres Operatora wskazany powyżej) lub za pomocą emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakd64177b288af9cae3b184be4523afa51').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd64177b288af9cae3b184be4523afa51 = 'kontakt' + '@'; addyd64177b288af9cae3b184be4523afa51 = addyd64177b288af9cae3b184be4523afa51 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_textd64177b288af9cae3b184be4523afa51 = 'kontakt' + '@' + 'mojeekino' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakd64177b288af9cae3b184be4523afa51').innerHTML += ''+addy_textd64177b288af9cae3b184be4523afa51+''; . Zgłaszając reklamację należy podać: dane Konta (adres email), którego zgłoszenie dotyczy, dane kontaktowe (nr telefonu lub adres email), oznaczenie zakupu filmu (w formie np. kodu dostępu, numeru transakcji) oraz dokładnie opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu na adres mailowy Operatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, która znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. W przypadku płatności online (blik, przelewy) reklamacje należy składać na adres mailowy Operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15 = 'kontakt' + '@'; addy0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15 = addy0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_text0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15 = 'kontakt' + '@' + 'mojeekino' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15').innerHTML += ''+addy_text0d8f811b0f17e367bdc496237e527c15+''; . Zgłoszenie powinno zawierać numer, kwotę oraz datę transakcji. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu dostępu do Filmu zawartej na odległość przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Operatorem umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową Aby odstąpić od umowy zakupu dostępu do Filmu zawartej na odległość należy wysłać oświadczenie elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8 = 'pomoc' + '@'; addyd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8 = addyd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_textd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8 = 'pomoc' + '@' + 'mojeekino' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8').innerHTML += ''+addy_textd39a08c652e4938a388f54fe062b81b8+''; lub pocztą na adres Operatora. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Operatorem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. § 8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zasady przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkownika określone zostały w dokumencie "Polityka Prywatności" dostępnym na stronie www.mojeekino.pl. § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora, o czym o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową w wiadomości wysłanej na adres podany podczas tworzenia Konta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie w zakładce […] z zastrzeżeniem, że Filmy zamówione przed wejściem w życie zmian są udostępniane na zasadach dotychczasowych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. W razie pytań związanych z funkcjonowaniem Platformy, w tym Polityką Prywatności prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1 = 'kontakt' + '@'; addy3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1 = addy3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1 + 'mojeekino' + '.' + 'pl'; var addy_text3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1 = 'kontakt' + '@' + 'mojeekino' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1').innerHTML += ''+addy_text3e2ce37b4b4f90041171bfa1dcd713e1+'';
Jak co roku, Słupski Ośrodek Kultury przygotował na sezon wakacyjny szereg zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Ze względu na trwający remont budynku Emceku przy al. 3 Maja i tymczasowe przeniesienie kina REJS do budynku przy ul. Niedziałkowskiego, przygotowanie wakacyjnej oferty było dla nas nie lada wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym. Mamy jednak nadzieję, że mu podołaliśmy.   Rękodzielnia SOK przy ul. Wojska Polskiego 10a zaprasza dzieci na półkolonie organizowane w dwóch turnusach (1-5 lipca i 15-19 lipca) Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy fantastyczne warsztaty rękodzielnicze, atrakcyjne wycieczki i konkursy. Jak co roku, dobra zabawa gwarantowana. Udział w zajęciach jest nieodpłatny dzięki wsparciu finansowemu Miasta Słupska. Ze względu na duże zainteresowanie informujemy, że na obecną chwilę brak już wolnych miejsc.   Emcek, przeniesiony tymczasowo do budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 4 przy ul. Banacha 17 zaprasza na warsztaty muzyczne dla wszystkich grup wiekowych, a także na zajęcia plastyczne "Nasza sztuka" dla dorosłych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Przez cztery lipcowe tygodnie, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 14.00, instruktorzy muzyczni SOK prowadzić będą indywidualne zajęcia dla dzieci od klasy 3 szkoły podstawowej, młodzieży i dorosłych. To doskonała okazja zarówno do rozpoczęcia swojej przygody ze śpiewem, gitarą, lub instrumentami klawiszowymi, jak i do podszlifowania warsztatu muzycznego. Zajęcia są bezpłatne, zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak9c43d435f467a161ea2372eaca932759').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9c43d435f467a161ea2372eaca932759 = 'emcek' + '@'; addy9c43d435f467a161ea2372eaca932759 = addy9c43d435f467a161ea2372eaca932759 + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl'; var addy_text9c43d435f467a161ea2372eaca932759 = 'emcek' + '@' + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak9c43d435f467a161ea2372eaca932759').innerHTML += ''+addy_text9c43d435f467a161ea2372eaca932759+'';   Zajęcia plastyczne "Nasza sztuka" kierujemy do osób dorosłych, które po intensywnym dniu (na plaży, w pracy etc.) chciałyby spędzić wieczory w towarzystwie pędzla, płótna, sztalugi i sobie podobnych pasjonatów malarstwa, czy rysunku. Nie ważne, czy malujecie jak van Gogh, czy też macie problemy z utrzymaniem ołówka w dłoni i odrysowania prostej linii - ważne, że chcecie malować, szkicować i ćwiczyć swój warsztat. Zajęcia odbywają się w lipcowe wtorki, w godz. 17:00 - 19:00 Zapisy: Dorota Kędzierska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8 = 'dorota-ke' + '@'; addy29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8 = addy29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8 + 'wp' + '.' + 'pl'; var addy_text29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8 = 'dorota-ke' + '@' + 'wp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8').innerHTML += ''+addy_text29ebcc62974805deb04a2c810f29f9e8+''; , tel. 510165774   „Dobry pomysł na lato” - to cykl zajęć łączących elementy teatru z muzyką oraz działaniami plastycznymi. Podczas warsztatów dzieci w przedziale wiekowym 8-12 lat będą mogły wziąć udział w grach i zabawach teatralnych, także z rekwizytem, ćwiczeniach umuzykalniających, pracach plastycznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów. Zakładamy, że większość czasu spędzimy na świeżym powietrzu. Podwórko wygaszonego Gimnazjum nr 4 przy ul. Banacha 17, gdzie obecnie mieści się Emcek, to ładna, zielona przestrzeń. W razie niepogody schronimy się w budynku. Zajęcia mają charakter otwarty. Odbywać się będą w środy i piątki w godz. 12.00 – 14.00, od 17 lipca do 9 sierpnia. Więcej informacji uzyskać można pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0 = 'emcek' + '@'; addy4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0 = addy4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0 + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl'; var addy_text4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0 = 'emcek' + '@' + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0').innerHTML += ''+addy_text4c4c48e9621a26c799574cf6e0d45cf0+''; . Zajęcia "Dobry pomysł na lato" zostały dofinansowane przez KIWANIS - Klub Słupia   Baza Kultury SOK przy ul. Braci Gierymskich 1 zaprasza na cykliczne zajęcia artystyczno-rękodzielnicze. Są to warsztaty artystyczne dla dzieci od 6-11 roku życia. Każde zajęcia są tak zaplanowane, aby wyzwolić ekspresję kreatywną, poszerzyć horyzonty wśród dzieci oraz rozbudzić wrażliwość na piękno. Projektowanie, malowanie, rysowanie, wycinanie, szycie oraz inne działania artystyczne mają za zadanie udoskonalić sprawność manualną, w ten sposób dzieci wyćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych. Zajęcia będą miały charakter DIY - zrób to sam. Dzieci podczas zajęć będą mogły stworzyć własne torebeczki, portfeliki z filcu, ozdobne czapeczki, naszyjniki, obrazki, zakładki do książek z wykorzystaniem tkanin, filcu, cekinów, koralików itp. Wachlarz możliwości jest szeroki. Materiały użyte podczas zajęć zostaną zakupione przez Słupski Ośrodek Kultury. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od 9 lipca do 13 sierpnia w godz. 11.00 – 13.00 Zapisy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak487a8e509912ad191048299c73d7383c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy487a8e509912ad191048299c73d7383c = 'k.golebiewska' + '@'; addy487a8e509912ad191048299c73d7383c = addy487a8e509912ad191048299c73d7383c + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl'; var addy_text487a8e509912ad191048299c73d7383c = 'k.golebiewska' + '@' + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak487a8e509912ad191048299c73d7383c').innerHTML += ''+addy_text487a8e509912ad191048299c73d7383c+'';   Ośrodek Teatralny RONDO zaprasza na seanse do Kina REJS i indywidualne zajęcia z instruktorami teatralnymi.   Lipcowy i sierpniowy repertuar kina Rejs zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej www.sok.slupsk.pl. Będzie sporo pozycji dla najmłodszych widzów, nie zabraknie również ambitnego europejskiego i polskiego kina. Recytatorów i pasjonatów teatru zachęcamy do udziału w następujących zajęciach: Pracownia słowa – indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych z zakresu dykcji, opracowywania tekstu i jego interpretacji. Scena monodramu – indywidualne zajęcia teatralne obejmujące budowanie scenariusza, opracowywanie tekstów i tworzenie jednoosobowego spektaklu. Więcej informacji nt. zapisów i ustalenia terminu spotkań uzyskać można pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77 = 'rondo' + '@'; addy57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77 = addy57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77 + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl'; var addy_text57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77 = 'rondo' + '@' + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77').innerHTML += ''+addy_text57755bc8ef800bb7ec65cc5b45c8dc77+'';   Słupski Ośrodek Kultury na Jarmarku Gryfitów   Już 21 lipca będziemy gospodarzami Jarmarku Gryfitów na Rynku Rybackim w Słupsku. Prezentować będziemy działalność naszych pracowni, przeprowadzimy konkursy oraz przedstawimy ofertę zajęć na rok szkolny 2019 / 2020. Zapraszamy serdecznie.   Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego i Galeria OT Rondo zapraszają na wystawy malarskie.   W wakacyjnym okresie przygotowaliśmy kilka wystaw, na które serdecznie zapraszamy miłośników malarstwa. 11 lipca o godz. 17.00 zapraszamy do Restauracji Anna de Croy na finisaż wystawy poplenerowej z tegorocznego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Smołdzinie pt. „MIŁOŚĆ”. Tydzień później, 18 lipca, również w Restauracji Anna de Croy otworzymy wystawę prac Barbary Puzio. Ekspozycja będzie czynna do końca września. 25 lipca zapraszamy do Kaplicy św. Jerzego na otwarcie wystawy malarstwa i rzeźby Pawła Rubachy i Heleny Hass. Wystawa potrwa do 27 sierpnia. Na dwie wystawy zapraszamy również do Galerii OT Rondo. Od 1 do 18 sierpnia oglądać będzie można wystawę prac Andrzeja Mozola z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego, natomiast od 20 sierpnia oglądać będzie można wystawę malarstwa Mariana Panka pt. „Ewokowanie obrazu” Zapraszamy serdecznie
To już trzynasta odsłona festiwalu młodych talentów Niemen Non Stop w Słupsku. W tym roku obchodzimy szereg ważnych rocznic. Te najważniejsze to oczywiście - 80. urodzin i 15. śmierci artysty. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że mija właśnie 50 lat od powołania przez Czesława Niemena grupy Niemen Enigmatic i rejestracji przełomowego dla historii polskiego rocka albumu, zwyczajowo nazwanego jak sam zespół. Ponadto fani jazz rocka z pewnością pamiętają, że 45 lat temu wyprawa Czesława Niemena do Nowego Yorku zaowocowała fantastyczną płytą "Mourner's Rhapsody". Cóż... Co ważniejsze rocznice dotyczące przebogatego życia artystycznego i prywatnego Mistrza, można wyszukiwać w nieskończoność. Ideą festiwalu jest, by popularyzować jego dziedzictwo, przypominać, podtrzymywać... szczególnie wśród bardzo młodego pokolenia. Jak młodzież przyjmuje ten niełatwy muzyczny dorobek? Czy odważy się interpretować go po swojemu, a jeśli tak, to w którym kierunku pójdzie? O tym będziemy mieli okazję przekonać się podczas Konkursu Piosenki scen@niemena oraz występu na "scenie laureatów". Ponadto w programie także konkurs wiedzy dla uczniów szkół średnich, sesja naukowa i panel dyskusyjny, wystawa fotografii, a na deser wielki koncert zamykający festiwal! "Muzykę swojego dzieciństwa" przedstawi NATALIA NIEMEN. Tyle w telegraficznym skrócie, bo atrakcji będzie co niemiara. Jak co roku wszystkim nam zależy, by festiwal był wielkim świętem dla wielbicieli twórczości Czesława Niemena.  Honorowy patronat nad festiwalem sprawują: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Serdecznie zapraszamy!!!   Program 13. festiwalu młodych talentów Niemen Non StopSłupsk, 17-19 października 2019 r.Ośrodek Teatralny RONDO Słupskiego Ośrodka KulturyAkademia Pomorska w SłupskuMiejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej  w Słupsku    17 października 2019 r. godz. 9.00-11.00 Ośrodek Teatralny RONDO „Co ty wiesz o Niemenie?” - konkurs dla szkół średnich 17 października 2019 r. godz. 12.00-16.00 Akademia Pomorska w Słupsku multimedialna sesja naukowa „Dźwięk - Słowo - Obraz... i inne Muzy” panel dyskusyjny Prowadzenie: dr Piotr Chlebowski (Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL)Udział wezmą:  dr Jacek Kurek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Radosław Marcinkiewicz (Uniwersytet Opolski), dr Piotr Chlebowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Edyta Chlebowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Agata Brajerska-Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)    17 października 2019 r. godz. 15.00-20.00 Ośrodek Teatralny RONDO warsztaty wokalne - prowadzenie Nika Lubowicz, trenerka w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Nika Lubowicz  - pochodzi z Zakopanego z rodziny muzyków. Tam też ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. M. Karłowicza w klasach fortepianu oraz gitary. Następnie ukończyła  Liceum Muzyczne w Rzeszowie w klasie fortepianu. Ponadto jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na trzech wydziałach: Dyrygentura Chóralna, Fortepian oraz Wokalistyka Jazzowa. Na scenie występuje od wczesnego dzieciństwa, jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, m.in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Bielskiej Zadymce Jazzowej, Nagrody Głównej – „Złota Tarka” na Festiwalu Jazzu Tradycyjnego w Iławie, I Nagrody na Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu, III Nagrody na Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu i wielu innych. Nika na co dzień współpracuje m.in. ze swoimi braćmi: Dawidem (skrzypkiem zespołu Atom String Quartet) oraz Jakubem (kierownikiem muzycznym Teatru Muzycznego „Roma”); ma także na swoim koncie współpracę z wieloma muzykami polskiej sceny jazzowej, m.in. z Andrzejem Jagodzińskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Wojciechem Karolakiem, Wiesławem Pieregorólką, Piotrem Baronem, Kazimierzem Jonkiszem, Jackiem Namysłowskim, Wojciechem Pulcynem, a także z Sebastianem Karpielem-Bułecką i zespołem Atom String Quartet. Nika swoje wszechstronne wykształcenie wykorzystuje również w pracy pedagogicznej; ponadto współpracuje z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie, a także z telewizją Polsat, gdzie jest trenerem wokalnym w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. W 2015 roku znalazła się w gronie 80 laureatów - wybranych spośród ponad 800 osób - prestiżowego programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Dzięki temu 15 października 2015 roku wydała swoją debiutancką płytę pt. „Nika’s Dream”, która uzyskała nominację do Nagrody Fryderyk 2016 w kategorii Jazzowy Debiut Fonograficzny Roku. W ankiecie Jazz Top 2015 magazynu Jazz Forum została uznana Nową Nadzieją polskiego jazzu. W 2016 roku ukazał się jej drugi - rodzinny album: „Noc nad Betlejem” zawierający autorskie kolędy i pastorałki jej ojca. Nika swoich muzycznych inspiracji nie ogranicza do jednego gatunku; interesuje się każdym wartościowym rodzajem muzyki, co stara się przekładać na swój indywidualny język muzyczny.   18 października 2019 r. godz. 18.00-20.30 Ośrodek Teatralny RONDO międzynarodowy Konkurs Piosenki scen@niemenajury: Nika Lubowicz/ Paweł Brodowski/ Wojciech Korzeniewski scena laureatów - "Marta Zalewska śpiewa Niemena" ogłoszenie werdyktu jury i ceremonia wręczenie nagród 19 października 2019 r. godz. 19.00-21.30 Ośrodek Teatralny RONDO koncert specjalny Natalia Niemen z zespołem „Muzyka mojego dzieciństwa” Imprezy towarzyszące bar „Pod Papugami”: Spotkanie z Uładzimirem Sieniutą, dyrektorem muzeum Niemena w Starych Wasyliszkach na Białorusi (OT Rondo) wystawa fotografii „50 lat polskiego rock'n'rolla” M. Karewicza (OT Rondo) prezentacja wydawnictwa KUL poświęconego Cz. Niemenowi (MBP)   KONCERT SPECJALNY  Natalia Niemen z zespołem w programie "Muzyka mojego dzieciństwa"   Natalia Niemen to piosenkarka, altowiolistka, plastyczka, autorka muzyki i tekstów. Z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Jest absolwentką warszawskiej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w klasie altówki. Zarówno w tworzeniu muzyki, jak i w wyrazie wokalnym artystka inspiruje się starym rhytm’n’bluesem, rock’n’rollem, ekspresją pieśniarzy flamenco, ale także chorałem gregoriańskim i muzyką cerkiewną. Osobowość i głos artystki należą do jednych z najbardziej charakterystycznych i nietuzinkowych dzisiejszej muzyki polskiej.  „Muzyka mojego dzieciństwa” - to koncert, podczas którego Natalia wykonuje utwory, jak sama mówi, „złotej ery muzyki amerykańskiej”, które tata „podsuwał” jej do słuchania, takich artystów jak: Aretha Franklin, Otis Redding, Johnny Winter czy Sam Cooke. Podczas koncertu Natalia wykonuje też kila utworów autorstwa Czesława Niemena oraz swoich. Skład zespołu: Paweł BZIM Zarecki – instrumenty klawiszowe Zbigniew Wrombel – bas, kontrabas Jurek Runowski – gitary Paweł Dobrowolski – perkusja   BILETY na koncerty: 18 października, godz. 18.00 (Konkurs Piosenki scen@niemena oraz scena laureatów) - 25 zł 19 października, godz. 19.00 (koncert specjalny Natalii Niemen z zespołem „Muzyka mojego dzieciństwa”) - 35 zł REZERWACJE telefonicznie pod numerem (59) 842 63 49 od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00 lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e = 'niemennonstop' + '@'; addyb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e = addyb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e + 'wp' + '.' + 'pl'; var addy_textb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e = 'niemennonstop' + '@' + 'wp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e').innerHTML += ''+addy_textb482e163703a4fe25b2ec215e8e3ca8e+''; WSTĘP na warsztaty prowadzone przez Nikę Lubowicz - 80 zł, płatne w dniu warsztatów w kasie OT RONDO. Obowiązują zapisy, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf = 'niemennonstop' + '@'; addyb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf = addyb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf + 'wp' + '.' + 'pl'; var addy_textb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf = 'niemennonstop' + '@' + 'wp' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf').innerHTML += ''+addy_textb1f3036efbfe0b8fab5175f6ed8bdbbf+''; lub pod numerem telefonu 727 510 923. Ilość miejsc ograniczona.   REGULAMINY KONKURSÓW Konkurs "Co Ty wiesz o Niemenie" Konkurs "scen@niemena" Więcej informacji na temat tegorocznej, jak i poprzednich edycji festiwalu znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu
Całą moc atrakcji przygotował na tegoroczne ferie Słupski Ośrodek Kultury. W żadnym z trzech naszych obiektów nie zabraknie rozrywek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pozostaną w Słupsku podczas zimowego wypoczynku. Zapraszamy! Słupski Ośrodek Kultury ul. Braci Gierymskich 1 Taniec 15-16, 18-19 lutego godz. 14:00-18:00 Warsztaty breakdance, hip-hop 18,19 lutego godz. 17:00-18:30 Otwarte zajęcia ruchowo-taneczne 20 lutego godz. 14:00 „Walka o SOK” – zawody breakdance Batik 22 – 23 lutego 11:00 - 15:00 Otwarte zajęcia w Pracowni Batiku Ilość osób ograniczona. Wstęp 5 zł. Zapisy: tel. 59 845 64 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloake0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5 = 'o.ciecholewska' + '@'; addye0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5 = addye0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5 + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl'; var addy_texte0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5 = 'o.ciecholewska' + '@' + 'sok' + '.' + 'slupsk' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloake0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5').innerHTML += ''+addy_texte0ac71101c32905ba89f40ba6eb513a5+'';

Informujemy, że Słupski Ośrodek Kultury jest jednym z partnerów programu Karta Dużej Rodziny. Posiadacze karty po jej okazaniu otrzymują 50% zniżkę na wszystkie stałe zajęcia edukacyjno-kulturalne w Słupskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Teatralnym Rondo oraz Pracowni Ceramicznej. Więcej informacji o programie, zniżkach i udogodnieniach oraz warunkach otrzymania Karty Dużej Rodziny można przeczytać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Całą moc atrakcji przygotował na tegoroczne ferie Słupski Ośrodek Kultury. W żadnym z trzech naszych obiektów nie zabraknie rozrywek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Taniec, aktorstwo, joga, warsztaty plastyczne, rękodzieło to tylko niektóre propozycje z szerokiej gamy warsztatów, jakie przygotowaliśmy dla mieszkańców miasta, którzy pozostaną w Słupsku podczas zimowego wypoczynku. Zapraszamy! Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1) 31 stycznia 2015 12.00 – 16:00 Weekend z Salsą (obowiązują zapisy, płatne) więcej informacji1 lutego 2015 10:30 -13:15 Weekend z Salsą (obowiązują zapisy, płatne) więcej informacji 2 lutego 2015 12:00 Zumba Kids - Zajęcia Zumba dla dzieci 17:00-19:00 Roztańczony Początek Ferii - Warsztaty taneczne połączone z pokazami Breakdance, Tańcem Towarzyskim, Nowoczesnym i Zumbą 3 lutego 2015 18:00-20:00 SOK z Indii - Otwarcie wystawy fotograficznej, wykład z prezentacją: „Autostopem przez Indie” 20:15 21:15 SOK z Indii - Joga Śmiechu - Zajęcia relaksacyjne4 lutego 2015 12:00-13:00 Zumba Kids - Zajęcia Zumba dla dzieci 14:00-16:30 Warsztaty Breakdance 18:00-19:00 Zumba Fitness – zajęcia Zumba dla dorosłych (płatne)

Z żalem żegnamy Pana Klemensa Rudowskiego, znanego animatora kultury muzycznej. Był absolwentem Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Pracę zawodowa rozpoczynał jako nauczyciel wychowania muzycznego w Tychowie. Od 1979 roku pracował w Miejskim Ośrodku Kultury w Słupsku. Był współtwórcą i kierownikiem artystycznym Dziecięcego Zespołu Piosenki i Ruchu „Przyjaźń”. W 1984 roku założył młodzieżowy zespół muzyczny „Kontrapunkt”. Jako instruktor muzyczny sprawował opiekę merytoryczną nad solistami, zespołami muzycznymi i kapelami ludowymi. Komponował muzykę , opracowywał aranżacje, uczył jak walczyć z tremą oraz nawiązywać kontakt z odbiorcami. Na terenie dawnego województwa słupskiego inicjował powstanie zespołów muzycznych. W Smołdzinie założył kapelę ludową „Rowokół”, która uświetniała wiele imprez folklorystycznych na terenie kraju i poza granicami. Wśród innych zespołów grupa wyróżniała się wysokim poziomem artystycznym, wiernością tradycji słowińskich, co zostało wysoko ocenione przez etnografów. W pamięci wielu pozostanie jako wspaniały pedagog, człowiek życzliwy i cierpliwy przewodnik po tajemnicach muzycznego warsztatu.