Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej oraz Pracownia Ceramiczna Słupskiego Ośrodka Kultury otrzymały nowy sprzęt do zajęć, dzięki realizacji projektu - „Doposażenie Pracowni Foto oraz Witrażu w Słupskim Ośrodku Kultury”. W ramach projektu zakupiono aparaty, akcesoria fotograficzne oraz stoły i narzędzia do witrażu. Dzięki nowemu wyposażeniu znacznie rozszerzona została oferta obu pracowni, ponadto możliwe stało się pełniejsze wykorzystanie ich potencjału. Powiększone zasoby sprzętowe otworzyły drogę do pracy ze zróżnicowanymi wiekowo i środowiskowo grupami odbiorców oraz pozwoliło na znaczne podniesienie, ilościowe i jakościowe, oferty kulturalno-edukacyjnej Słupskiego Ośrodka Kultury. Dodatkowo praca z nowoczesnym sprzętem znacznie podniosła umiejętności i możliwości uczestników zajęć oraz podniosła praktyczne kompetencje instruktorów Pracowni Fotograficznej i Ceramicznej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Słupsk.